Rajputs and Jats targetted for mental torture in india and elsewhere using hitech techniques

นมผึ้งเป็นสารอาหารสำหรับเลี้ยงผึ้งนางพญามีลักษณะเหมือนครีมข้นสีขาวซึ่งเป็นสารอาหารที่ผลิตขึ้นโดยผึ้งงาน เพื่อช่วยในการเร่งการเจริญเติบโตทำให้ผึ้งนางพญาวางไข่ได้จำนวนมาก และมีอายุที่ยืนยาว นอกจากนั้นยังมีสาร 10-HDA เป็นกรดไขมันอิ่มตัวใน นมผึ้ง หากคุณกำลังมองหานมผึ้ง ที่ตอบโจทย์ความต้องการของร่างกาย ขอแนะนำนมผึ้ง Auswelllife 2180 mg ซึ่งมีความเข้มข้นมากที่สุดและดีที่สุดในท้องตลาด นมผึ้ง Auswelllife ผลิตจากนมผึ้งเข้มข้นจากแหล่งที่มีคุณภาพ ไม่มีส่วนผสมของน้ำมัน ทานแล้วไม่อ้วนดูดซึมง่าย

seo강의

The domain investor closely monitored the case of actor sushant singh rajput because he was mentally tortured using the best(or worst) mental torture techniques . Though the mainly brahmin, bania ntro employees are falsely labelling the web content as spam, she has been contacted by people from all over india and elsewhere for help
It appears that Rajputs and Jats are mainly mentally tortured in India since they do not have anyone to help them, and there are no engineers who can scientifically explain, the torture technique which is being used on them, so that they find a method to deal with it, lead a normal life.
Many people are trying to contact the domain investor through quora where she has written extensively on mental torture, all the messages are being stolen. Some of the others who are worst affected are using other methods since their problem is very severe and are managing to reach her.
So if anyone is hearing voices, experiencing sudden pain or similar problems or knows anyone who is facing similar problems, they should realize that they are being mentally tortured. for free help, please contact on info@blogposts.in or e@dk6.info

Medical records will expose financial fraud of ntro employees pampering R&AW employee panaji PROSTITUTE slim goan obc bhandari sunaina chodan

In one of the greatest financial frauds in ntro history, NTRO employees powerful BRAHMIN prostitute pamperers puneet,j srinivasan falsely claim their favorite panaji R&AW employee PROSTITUTE slim goan obc bhandari sunaina chodan, 2013 bsc supplied by google, tata to government employees for SEX,m owns the investment of their engineering classmate who they hate and are duping people, companies and countries with their complete lies

If the NTRO employees powerful BRAHMIN prostitute pamperers puneet,j srinivasan were really honest, they would admit that favorite panaji PROSTITUTE slim goan obc bhandari sunaina chodan, 2013 bsc supplied by google, tata to indian government employees for SEX , has almost no work experience other than stalking people , offering sex services, and no savings of her own

However as part of the google, tata, ntro, R&AW,cbi ,, SEX,bribery racket , NTRO employees powerful BRAHMIN prostitute pamperers puneet,j srinivasan falsely claim their favorite panaji PROSTITUTE slim goan obc bhandari sunaina chodan, 2013 bsc supplied by google, tata to government employees for SEX and others are falsely claiming that the goan prostitute with a 2013 bsc degree from goa university was their btech 1993 ee classmate to give the goan sex worker great powers at the expense of their engineering classmate
Medical records will legally prove that panaji PROSTITUTE slim goan obc bhandari sunaina chodan, 2013 bsc supplied by google, tata to government employees for SEX, could not have answered JEE in 1989 , has no savings of her, yet top officials enjoying her sex services continue with their financial fraud of falsely claiming that the goan call girls, owns the hard earned money of a single woman engineer.

Financial fraud, resume theft of ntro employees causing great mental stress, anger

Bribed by google,tata indian government, R&AW, cbi are employing google, tata approved goan prostitutes for their sex services, cheater housewife,well connected frauds faking a btech 1993 ee degree and falsely claiming that their sex worker, fraud employees have the impressive resume , investment of a single woman domain investor , engineer and google competitor to waste indian tax payer money on all these fraud women paying them a monthly salary.

The google competitor has never asked the 10 google, tata sponsored goan prostitute sunaina, siddhi, cheater housewife, fraud employees faking a btech 1993 ee degree or their sugar daddies in ntro any kind of help which can be legally proved, so they have no right to interfere in her life as she is a private citizen. These lazy fraud women and their sugar daddies also consider the domain investor to be low status, so why interfere, FAKE HELP to deny the domain investor the income and opportunities she deserved.

In the serial Bepanah, the person Aditya Hooda, whose wife Pooja is having an extra marital affair with Yash Arora, is very angry at being cheated, The ntro employees making fake claims about domain ownership are involved in a far greater fraud than any extra marital affair shown in bepanah or any other serial, book as they have not even interacted with domain investor, engineer in the last twenty years yet are using her name ruthlessly, stealing her resume, savings.

So the anger, frustration of NTRO, google, tata fraud victim, far worse than any extra marital affair victim , yet she is falsely labelled a security threat for complaining verbally, when a fraud victim has the right to justice

Google,tata masterminded sex racket leads to increase in teenage pregnancies, abortions in goa

Google,tata masterminded sex racket leads to increase in teenage pregnancies, abortions in goa as top goan government employees pampering, rewarding google,tata sponsored lazy goan call girl R&AW employees, give them great powers as reward for their sex services.

It is easily and legally proved that the greatest achievement of google,tata sponsored lazy goan call girl R&AW employees slim goan handari sunaina chodan, 2013 bsc, goan gsb fraud siddhi mandrekar is having sex with powerful ntro and other government employees as ordered by their pimps in google, tata, who have given them fake references to get R&Aw jobs.

However the goan government and top employees consider them to be role models in goa, giving them great powers , rewarding them, and protecting them in their crime. So many young women in goa are also following the footsteps of sunaina, siddhi, to become sex experts, for providing sex services to government employees, who can get them R&AW/cbi jobs with fake resumes, fake investment, fake online work

So this quest to become a sex expert, for getting a raw/cbi job with the help of google, tata pimps has resulted in an increase in teenage pregnancies in goa, which often result in abortions as the young women are less than 20 years old. According to a newspaper report , some young women are having an abortion at the age of 16, indicating how widespread the problem is.

Shivalli brahmin cheater housewife nayanshree gets R&AW salary without doing any work, as her relatives, friends mentally torture google competitor

Google, tata have ensured that Shivalli brahmin cheater housewife nayanshree hathwar gets R&AW salary without doing any work online, without investing any money online, as her relatives, friends mentally torture google competitor using voice to skull technology and brain wave reading
They will check the reaction to anything using brain wave reading and if it is unpleasant, they will repeat, replicate it
These officials refuse to recognize the rights of the domain investor, google competitor, treat her as an animal, and take pleasure in mentally torturing her

Bribe taking cruel corrupt government employee ruthless in stalking and torturing harmless engineer to cause great pain in panaji, goa

The google competitor cannot focus on her work, because of the cruel bribe taking government employees in panaji, who are ruthlessly stalking her, trying to torture her with radiation weapons, causing microwave burns and great pain, which makes her cry in pain . She is forced to spend her time evading these cruel animals in human form, criminals under section 323 of the indian penal code.
In an indication of the widespread human rights abuses, criminal torture in panaji, goa on a harmless single woman bhandari engineer, domain investor, and google competitor who is being impersonated by 10 google, tata sponsored goan sex worker, cheater housewife and other fraud R&AW/cbi employees faking a btech 1993 ee degree , the google competitor was criminally attacked in panaji, goa by criminal security agency,ntro employees with radiation weapons causing great pain to cover the sex, bribery racket, financial, banking fraud in panaji, goa on march 10, 2018, at around 3 pm
The google competitor was not even using a computer, she was writing in a paper notebook when her right arm suddenly started paining a lot due to the criminal attack of a government employee getting sex, money bribes . The pain was very unbearable, clearly indicating that the criminal officials are ruthless in stalking, targetting with radiation weapons.
the pain caused by radiation weapons remains very severe for more than 15 minutes, it would be interesting to know the name, designation, salary of the government employee who criminally attacked a harmless citizen in panaji, goa .
Does the government employee criminally assaulting the bhandari engineer, having regular sex with goan bhandari R&AW employee sunaina, or is he getting bribes from R&AW employees indore document robber veena, deepika, riddhi nayak, asmita patel, ruchika and others . Any information will be greatly appreciated.

Google competitor again subjected to insomnia by NTRO to cover up their banking fraud, human rights abuses

On 24 February 2018, the Google competitor again subjected to memory reading, insomnia by NTRO in panaji, goa to cover up their banking fraud, human rights abuses on her since 2010.
When ntro uses their insomnia equipment using waves of a particular frequency to cause insomnia , everyone in the area is forced to wake up and find it difficult to go back to sleep. Any information about the make of the insomnia causing equipment will be greatly appreciated

The cruel sex, money bribe taking ntro employees have caused insomnia for the last 5-6 days to cover up their banking,paypal fraud, human rights abuses.

Visit https://carefamilydental.com.au to find out more regarding cosmetic dentist Melbourne

Harmless indian citizens exposing fraud government employees falsely labelled mentally unsound

One of the main reason why the PNB $1.7 billion dollar fraud was undetected for more than 7 years, is because the top NTRo,raw, cbi employees are too busy with identity theft rackets, allegedly bribed by google,tata to get their mediocre lazy greedy inexperienced relatives, friends, sex partners, top indian intelligence jobs with the stolen resume of harmless honest hardworking indian citizens, especially engineers and paypal account holders to detect and prevent financial frauds. The other reason is the harassment of harmless whistleblowers in India

Just like bank employee gokul nath shetty abused his powers as a senior official to manipulate the system for personal gain without being detected, the top ntro, raw, cbi employees are also manipulating the system in intelligence and security agencies to defame, cheat and exploit harmless indian citizens, like domain investors, making fake allegations of black money, being a security threat, money laundering without any legally valid reason for more than 8 years, to defend their IDENTITY THEFT RACKET

The media reported that a person from bengaluru had earlier complained, however no action was taken. In case of the ntro, raw, cbi identity theft, sex, bribery racket, if the victim will complain, instead of investigating the valid complaint, checking the proof available, the indian government blindly believes the complete lies of the corrupt indian government employees who have masterminded the fraud, and the whistleblower is falsely labelled as mentally unsound for complaining, causing further losses, destroying the persons life, ruining his or her reputation.

So most indian citizens do not have the courage to complain about fraud indian government employees, as they do not want the powerful security and intelligence agency employees defame them, falsely labelling them as mentally unsound, making it difficult to get any leads and orders, get a job, or earn a fair living . So people keep quiet and the fraud is discovered only where hundreds of crores are already stolen.

So as long as the indian government blindly believes the lies of senior government employees and does not have systems to prevent abuse of power, more billion dollar frauds affecting the indian tax payer will continue.

Section 420 fraud , sex worker pampering ntro employees mental torture methods for their victims

India is a poor country with few tech exports compared to smaller countries like vietnam because the indian government gives great powers to prostitute, fraud pampering ntro employees like the light eyed brahmin fraud domlur director puneet, j srinivasan, parmar, patel, vijay and others who falsely claim that google, tata supplied sex workers, document robbers and other frauds were their engineering classmate to get all these frauds lucrative R&AW/cbi jobs at the expense of their real btech 1993 ee engineering classmate
Additionally these crooked fraud sex worker, document robber, fraud pampering ntro employees are also allowed to waste indian tax payer money, resources to use voice to skull technology to mentally torture their btech 1993 ee classmate whose resume, investment, memory and correspondence they have already stolen without a court order or legally valid reason.
Some of the terms used for torturing using voice to skull technology are
position relative – to indicate that though ntro is aware of the fact that google, tata sponsored greedy lazy indore document robber R&AW employee bespectacled housewife veena is only looking after house and family, has not invested any money online, does not have a paypal account, to ENCOURAGE, REWARD, FRAUD, LIARS AND DOCUMENT THEFT, google, tata, ntro, and the indian government will reward the indore frauds with a monthly R&AW salary falsely claiming that the indore cybercriminals have the resume, investment of their victims as indore frauds are offering huge bribes\
maruti suzuki – to indicate that the ntro employees will falsely claim that google, tata supplied goan bhandari R&AW employee sex worker sunaina chodan, whose sex services they are enjoying, is doing work online, when they are aware of the fact that goan sex worker sunaina does no work online at all, she does not spend any money and time online, she only offers sex services. this is part of google, tata’s vicious defamation of the google competitor, who is under surveillance by the sex,money bribe taking ntro employees , and pampering the sex worker sunaina for her sex services
no – brahmin fraud nayanshree online, though the fraud ntro employees are aware of the fact that brahmin fraud R&AW employee housewife nayanshree hathwar, is not spending any time and money online, she is not making any money online, this is part of google, tata’s vicious defamation of the google competitor, who is under surveillance by the sex,money bribe taking ntro employees , who refuse to acknowledge the time and money she is spending online, and want to give their lazy greedy relative,friend nayanshree credit, to justify the monthly raw salary nayanshree is getting without doing any work at the expense of her victim
brahmin fraud raw employee nayanshree hatwhar, is not spending any time online, yet she is getting credit and a salary at the expense of her obc victim, who is actually spending her time as part of brahmin atrocities
memory commons – to indicate that the cruel fraud animal like ntro employees are not satisfied with the endless atrocities they have inflicted on the harmless single woman engineer, they will continue to steal her memory without her permission, causing great financial losses in a clear case of terrible human rights abuses, on a harmless private citizen, to increase the profit of fraud companies like google, tat

So the ntro employees are extremely vicious in taunting and mentally torturing the google competitor, whose resume, savings, memory, correspondence they have already stolen, trying to cause more mental stress.
Making the engineer and google competitor, angry and upset, sick has become a game for the cruel sex worker, fraud pampering ntro employees wasting crores of indian tax payer money in the process.

google, tata sponsored bengaluru shivalli BRAHMIN R&AW employee CHEATER housewife bbm nayanshree hathwar criminal associates again cause insomnia

NTRO,google, tata, cbi and the indian government are aware of the fact that google, tata sponsored bengaluru shivalli BRAHMIN R&AW employee cheater housewife bbm nayanshree hathwar, wife of a tata power special electronics division employee is only looking after her house in bengaluru and does not do any work online at all, does not invest any money online
However her cruel criminal associaetes like shameless BRAHMIN FRAUDS hathwar, kodancha, ntro employee j srinivasan, light eyed domlur director puneet who got the 2005 bbm nayanshree hathwar a R&AW job falsely that the BENGALURU BRAHMIN FRAUD, who never answered JEE was his btech 1993 ee classmate contine to dupe people that the bengaluru BRAHMIN FRAUD HOUSEWIFE who has looted a google competitor is an online expert,owning the bank account of the google rival, so that she gets a monthly R&AW salary at the expense of google competitor
These cruel powerful fraud government employees promoting and pampering BENGALURU BRAHMIN FRAUD continue to steal the memory of the google competitor who they defamed ,cheated and exploited, causing insomnia, to cover up their online financial fraud, again on 29 January 2018